Privacy voorwaarden

Privacy verklaring

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van Kon. Fedekam West vzw (hierna genoemd “Fedekam”, “wij” of “ons”). Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Deze privacy verklaring (hierna genoemd “privacy verklaring”) is onder meer van toepassing op (i) onze website https://www.fedekam.com (hierna genoemd de “Website”) en (ii) alle relaties tussen Fedekam en haar leden en partners.

Fedekam wil benadrukken dat zij ten allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (ii) alle huidige en toekomstige Belgische wetgeving met betrekking tot de implementatie van deze EU Verordening. Deze privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Fedekam verzamelt, alsook over de wijze waarop Fedekam deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

Het bezoeken van de website, het beroep doen op onze diensten, het inschrijven op de nieuwsbrief, alsook enige communicatie met Fedekam impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de privacy verklaring en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

Gelieve deze privacy verklaring te lezen in samenhang met de cookie policy van Fedekam.

Soorten persoonsgegevens

Fedekam kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Woonadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Fedekam (bv. tijdens correspondentie)

Fedekam verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de website. 

Wijze van verzameling persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens worden verzameld bij resp. in kader van:

 • Een samenwerking met Fedekam
 • Bezoek van de Website
 • Het gebruik dat u maakt van de diensten van Fedekam
 • Het aanvragen van de nieuwsbrief 
 • Correspondentie met en uitgaande van Fedekam

De door Fedekam verzamelde persoonsgegevens worden aldus uitdrukkelijk en vrijwillig door u verstrekt.

Gebruik persoonsgegevens

Fedekam kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • De opmaak van een vraag tot lid worden (en het versturen ervan)
 • Follow-up na een meeting 
 • Het beantwoorden van vragen 
 • Het verzenden van gerichte mailings over activiteiten, aanbiedingen, opleidingen na uw goedkeuring hiervoor te hebben ontvangen
 • Het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de Website

Openbaarmaking persoonsgegevens aan derden

Fedekam zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer zij beroep doet op derden in kader van het verlenen van de diensten van Fedekam en de optimalisering daarvan. Indien het noodzakelijk is dat Fedekam voor het verlenen van haar diensten uw persoonsgegevens openbaar maakt aan voornoemde derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy verklaring.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat Fedekam uw persoonsgegevens openbaar maakt:

 • Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer Fedekam hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten;

In alle overige gevallen zal Fedekam uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Opslag persoonsgegevens

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart Fedekam uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de privacy verklaring onder ‘gebruik persoonsgegevens’.

Uw privacy rechten

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met fedekamwvl@fedekam.com of het formulier voor de uitoefening van uw privacy rechten in te vullen en aan Fedekam te bezorgen via e-mail of ter post:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die Fedekam mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie en het vervolledigen of updaten van uw persoonsgegevens;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten in principe kosteloos uitoefenen via bovenvermeld formulier.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke e-mail van Fedekam.

Beveiliging persoonsgegevens

Fedekam verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van (i) ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Fedekam zal alle persoonsgegevens, dewelke zij heeft verzameld, bewaren in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande het veiligheidsbeleid van Fedekam, de controles die zij uitvoert en de handelingen die zij stelt in dit kader, kan een onfeilbaar niveau van veiligheid niet worden gegarandeerd. Geen enkele methode van overdracht of doorgifte via het internet noch enige methode van elektronische opslag is 100% veilig, zodoende kan Fedekam in dit kader geen absolute veiligheid garanderen.

Grensoverschrijdende verwerking van persoongegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet onder een adequaatheidsbesluit valt, uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst door bepalingen van een data transfer agreement, dewelke (i) de standaard contractuele clausules, zoals bepaald in de ‘Beslissing van de Europese Commissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’, of (ii) enig ander mechanisme op grond van de privacy wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens zal bevatten.

Update privacy verklaring

Fedekam is gerechtigd om deze privacy verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op de website. Het is dit kader ten zeerste aangewezen om regelmatig de website en de betreffende pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van enige wijzigingen. De datum van de laatste wijziging zal aangeduid worden op de website en/of de privacy verklaring.

Andere websites

De Website kan mogelijks hyperlinks bevatten naar andere websites. In geen geval is Fedekam verantwoordelijk voor het privacy beleid of de privacy praktijken van enige derde partij.

Contacteer Fedekam

Indien u vragen heeft over de privacy verklaring of over de wijze waarop Fedekam uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

 • Via e-mail: fedekamwvl@fedekam.com, of;
 • Via de post: Kon. Fedekam West vzw, Noordzandstraat 52, 8000 Brugge, België

Indien u ontevreden bent omtrent de manier waarop Fedekam deze vragen of opmerkingen heeft behandeld of wanneer u enige klachten heeft over de manier waarop Fedekam uw gegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, kan u een klacht indienen bij de Privacy Commissie.

Meer weten? Contacteer ons!

+32 469 182108
fedekamwvl@fedekam.com

Deze website kwam tot stand met de medewerking van